NEW: 新作:《如何寫出好文章》(專著)、《情歸》(小說)、《中華民國能沖出百年宿命?》(專著)

第九章:自學可成詩人 3/14/2019 11:49:10 PM

附錄2:陳新雄近體詩格律 3/14/2019 11:41:00 PM

附錄1:詩學的基本常識 3/14/2019 11:32:13 PM

第十章:詩的高妙與評詩 3/14/2019 11:27:42 PM

第八章:古今詩人的評析 3/14/2019 11:22:15 PM

第七章:詩人特質 3/14/2019 11:16:18 PM

第六章:好詩的構寫 3/14/2019 11:12:29 PM

葉醉白將軍畫展序

 

吾國藝壇, 向以山水畫為主流。蓋以農立國, 崇尚自然之故也。南王北李, 荊丶關丶董丶巨, 米、四王, 莫不以山水為正宗。流派雖別, 其源一也, 人物魚蟲花鳥, 已云別闢蹊徑。至寫馬, 則獨樹一矣。
      
唐太宗以一代英主, 南征北討, 立國家, 致太平。葬於昭陵, 高宗命良工刻其座騎八駿, 神形畢肖, 譽重藝林。韓幹繼以畫馬而顯, 遂佔藝壇一席。然擅畫馬者, 後不多見。清有郎世寧, 以西洋之理配吾國筆墨, 見重藝林, 近世徐悲鴻氏, 仍沿此意, 間亦有寫意。至葉將軍醉白一出, 則寫馬之法大備矣。
      
寫馬之難, 在神駿。瘦則, 肥則癡, 馬之病者也, 而駿骨仍屬皮相耳。形骸以外, 能寫其神乎。此每令畫者擱筆長嘆, 而無可如何也。夫馬, 如負重致遠之士, 具堅忍不拔之志。其靜也雄, 其動也穩。奔則挾雷霆萬鈞之力, 飛若游龍, 勢如去矢。胸無浩氣者能臻此乎!纖弱之腕能出此乎!非知馬者能寫之乎!豈徒藝技而已。余觀醉白將軍寫馬, 神駿之外, 壯懷內蘊, 筆有大氣, 墨灑淋漓。昔人以太白行文如天馬, 今醉白以筆墨置天馬於卷軸之。余不禁撫掌為天下良駒慶, 繼而放歌。歌曰:
        

太白行文如天馬,    自有奇氣生筆下。

詞林千古第一人,    不愧人間謫仙也。

醉白揮毫天馬生,    關山飛渡何能寫;

居然腕底出風雲,    天上有龍自揮灑。

百戰將軍海上來,    一笑解甲成風雅。

騮驊從此立藝壇,    豈止吳山看大夏。

 


2013年 許之遠 版權所有