NEW: 新作:《如何寫出好文章》(專著)、《情歸》(小說)、《中華民國能沖出百年宿命?》(專著)

第九章:自學可成詩人 3/14/2019 11:49:10 PM

附錄2:陳新雄近體詩格律 3/14/2019 11:41:00 PM

附錄1:詩學的基本常識 3/14/2019 11:32:13 PM

第十章:詩的高妙與評詩 3/14/2019 11:27:42 PM

第八章:古今詩人的評析 3/14/2019 11:22:15 PM

第七章:詩人特質 3/14/2019 11:16:18 PM

第六章:好詩的構寫 3/14/2019 11:12:29 PM

「詩文蝟集」序

 

夫文以載道,詩則言志;道發於義理,志培於性情。詩人有感於衷而生於腕底;奇氣若缺江堤,浩浩乎,不知其所止也;或有鼓盪於內,激射而出,文勢何可當也。是故因情而生文者佳,以文而造情者偽。矯情之作,君子所不為也。

吾邑長者張文福先生,壯歲來加,孜孜以發揚國粹為己任,於工餘之暇,不廢吟詠,屆杖朝之齡,積卷付梓成冊,顏之曰:詩文蝟集。予每感時人唱詠,多染末世流風,詩魂纖弱,甚若呻吟語,少有丈夫氣。讀張集而耳目一新,固不只無萎蘼之弊,且忠義憤發,直欲起懦立頑,況所吟詠者,每關國情世態,茍依次序列,未嘗不可作史詩讀,則半世紀之變,有經緯可尋矣。而評人論事,不稍假辭色,有遷史之遺風。今之所謂識時務者流,讀之寧不自警耶!則該集有益於世道人心者大矣,是為序。


2013年 許之遠 版權所有