NEW: 新作:《如何寫出好文章》(專著)、《情歸》(小說)、《中華民國能沖出百年宿命?》(專著)

第九章:自學可成詩人 3/14/2019 11:49:10 PM

附錄2:陳新雄近體詩格律 3/14/2019 11:41:00 PM

附錄1:詩學的基本常識 3/14/2019 11:32:13 PM

第十章:詩的高妙與評詩 3/14/2019 11:27:42 PM

第八章:古今詩人的評析 3/14/2019 11:22:15 PM

第七章:詩人特質 3/14/2019 11:16:18 PM

第六章:好詩的構寫 3/14/2019 11:12:29 PM

世界廣東同鄉會加東分會成立序

 

余在立法院服務期間,僑委會前委員長高人言、毛松年二公,以廣東人散佈海外日眾,苦無一全球性同鄉會居間聯絡,頗以為憾;且年來國內政治生態丕變,年青一代對我粵籍先賢締造民國,及各階段對國家民族之貢獻似知者日少;致使海外粵人怨望日增。如此惡性循環,亦頗以為憂;為補救計,特邀請世界各地粵人俊彥,發起籌組世界廣東同鄉總會於臺北及各地分會;加國安省分會響應成立,由林環陔、陳聯樞分膺首屆正副理事長;並於任內自置會址,規模初奠,各方感慶得人。於第三屆在芝加哥接辦總會之「第四屆全球懇親大會」於一九九六年六月廿二日在多倫多市市政廳舉行。聲動當地朝野。對團結鄉親、重振廣東精神,起表率作用。愚與諸君子屬附驥之列,與有榮焉。現編集為記,實錄亦我會同人合作無間之成果,尤為林陳兩公之豐功也,此序。


2013年 許之遠 版權所有