NEW: 新作:《如何寫出好文章》(專著)、《情歸》(小說)、《中華民國能沖出百年宿命?》(專著)

第九章:自學可成詩人 3/14/2019 11:49:10 PM

附錄2:陳新雄近體詩格律 3/14/2019 11:41:00 PM

附錄1:詩學的基本常識 3/14/2019 11:32:13 PM

第十章:詩的高妙與評詩 3/14/2019 11:27:42 PM

第八章:古今詩人的評析 3/14/2019 11:22:15 PM

第七章:詩人特質 3/14/2019 11:16:18 PM

第六章:好詩的構寫 3/14/2019 11:12:29 PM

近代開平人物誌

 

— 為開平同鄉會成立而寫

開平縣位於廣州之西南隅,東西寬度約七十五里,南北長度約七十九里,隸屬於肇慶府,與廣州相距約二百九十餘里。秦以前為蠻夷之地,文物無可考。唐以後漸開發。至清順治六年,以地方多故,清廷徇邑紳張朗鼎、張鉅璘等之請,將新興、社會、恩平三縣之地,劃出一部份,成立開平縣,民國以後,仍沿舊名至今。

開平縣雖非大邑,惟西北一帶,群山聳翠,東南則河流交錯。北倚鶴山,西枕恩平,東南倚新會為藩,西南靠臺山為屏。前朝百立,後擁鳥石,雙橋在左,長淨在右。東有梁金山,獅領相望。帶礪河山,鍾靈毓秀,故開平人亦靈秀於近世。

開平人物頭角嶄露,似始於元末,梁臨高中探花。入明,於洪武三年,庚戌登賢書,翌年成進士,有文集傳世。成化間有余統、余敏叔侄均以進士出身,有雙鳳朝陽之稱,所至有聲,同為名吏。宏治間,邑人李江化 有功,應試因道阻失時,主考官知其賢,上報御賜狀元,是開平唯一狀元,雖是恩賜,亦屬殊榮,李江化有江山集行世。及至清季,司徒修、司徒照、司徒煦、司徒熊父子四人,均以功名顯貴而為名吏。司徒修歷任陝西諸縣,深獲陝西百姓的愛戴,歿後享祀陝西名宦祠。長子司徒照點翰林後出任,官至陝西巡撫,為開平第一位封疆大吏。著有羊城小草書集、秋上提要等。

次子司徒煦天資特高,道光癸丑成進士,殿試二甲第一名,授翰林院庶吉士,出知四川諸縣, 才人不永,卒年僅卅六歲。季子司徒熊亦以功名出知四川。一門四傑,世所僅見。同治年間有關朝宗,亦以進士點翰林庶吉士,任工部主事,充總理衙門章京,因熟悉夷物,清廷派辦中越勘界事務,應付有方,為朝廷嘉奬,死後贈太僕卿,崇祀龍州昭忠祠。其子以鏞亦為名宦,任江西廣府知府。光緒丁末為貴州按察,名顯當時,堪以司徒父子比美。

族祖許奇雋,咸豐丁卯舉於鄉,辛末成進士,分發福縣候補知府。以賦性耿介,退出仕途,以詩文自娛,著有尺蠖齊詩文集行世。許奇雋祖以後至光緒科舉,卅年間,吾家尚有拔貢三人,舉人九人,秀才十三人。近人梁寒操譽吾家為讀書種籽(見尺蠖齊詩文集序)。

民國以後,開平人才鼎盛。黃花崗烈士中之李雁南、勞培,均是開平人。助孫中山革命而毀家殉難者:如鄧蔭南、譚貞林亦開平人。軍事長才有張德能、譚毅達、謝松年、謝莾等。政界有吳尚鷹。教育有吳鼎新、張香譜(今年一百歲)等。譚根為第一個將飛行技術帶入我國。近人周一塵為開創華航功臣。均為開平人。

近世開平人士來美、加至多,他們的子弟,分布於科學界和各種專業行業,有聲於時者,已不可勝數了。

開平人士在加拿大至眾,近日成立同鄉會,此盛事也。爰錄邑歷史人物,以期繼往開來,為邑爭光之意云爾。


2013年 許之遠 版權所有